รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 63 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 12:30
อนุมัติ

14/09/2563 เวลา 08:56:20

เลขที่ใบจอง 14.1/9/63 วันที่เวลา 14 กันยายน 2563 เวลา 08:56
วาระการประชุม ประชุมคืนข้อมูลให้กับภาคีเครื่อข่าย
ประธานการประชุม สำนักเลขา
จำนวนผู้เข้าประชุม 100
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ