รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 63 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 11:00
อนุมัติ

11/09/2563 เวลา 10:26:33

เลขที่ใบจอง 11.1/9/63 วันที่เวลา 11 กันยายน 2563 เวลา 10:26
วาระการประชุม ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่่ ปี 2563
ประธานการประชุม ธุรก่าร
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ