รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.ค. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 15:00
อนุมัติ

03/07/2562 เวลา 15:03:49

เลขที่ใบจอง 3.1/7/62 วันที่เวลา 03 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:03
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณชวนพิศ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ