รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 62 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 15:00
อนุมัติ

15/05/2562 เวลา 15:12:40

เลขที่ใบจอง 15.1/5/62 วันที่เวลา 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:12
วาระการประชุม โครงการชุมชนร่วมใจดูแลสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วย 3อ.3ส.
ประธานการประชุม เวชกรรมสังคม
จำนวนผู้เข้าประชุม 36
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบญจโชติ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ