รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 15:00
อนุมัติ

02/05/2562 เวลา 15:28:37

เลขที่ใบจอง 2.1/5/62 วันที่เวลา 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:28
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิพศ อภิสิทธฺิ์วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ