รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 62 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 14:00
อนุมัติ

07/02/2562 เวลา 16:13:05

เลขที่ใบจอง 7/2/621 วันที่เวลา 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:13
วาระการประชุม ประชุมคนพิการ
ประธานการประชุม เวชกรรมสังคม
จำนวนผู้เข้าประชุม 30
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ