รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.พ. 62 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 16:30
อนุมัติ

06/02/2562 เวลา 10:19:15

เลขที่ใบจอง 6/3/62 วันที่เวลา 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:19
วาระการประชุม Gin Conferance
ประธานการประชุม ศูนย์คุณภาพ และประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 35
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณสุประวีณ์ แผนชู โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ