รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 61 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 13:00
อนุมัติ

09/01/2561 เวลา 16:37:03

เลขที่ใบจอง 8/61 วันที่เวลา 09 มกราคม 2561 เวลา 16:37
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.ครั้งที่ 1/2561
ประธานการประชุม ประสาน cup
จำนวนผู้เข้าประชุม 50
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม งบประมาณ
ไฟล์ประกอบ