รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 16:30
อนุมัติ

09/01/2561 เวลา 16:28:36

เลขที่ใบจอง 7/61 วันที่เวลา 09 มกราคม 2561 เวลา 16:28
วาระการประชุม ประชุม CUP Board
ประธานการประชุม ประธาน CUP
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม มีงบประมาร
ไฟล์ประกอบ