รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 23 ม.ค. 61 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 23 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ยกเลิก

05/01/2561 เวลา 15:03:48

เลขที่ใบจอง 4.1/61 วันที่เวลา 05 มกราคม 2561 เวลา 15:03
วาระการประชุม จัดทำแผน ปี 2561
ประธานการประชุม ฝ่ายแผนงานและประเมิณผล
จำนวนผู้เข้าประชุม 40
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม มีงบประมาณ
ไฟล์ประกอบ