ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18
19 20
มีรายการจอง
 
21 22 23 24 25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มุกมณี

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 15:20:43
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมติดตามงาน DM/HT
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ07/11/2560 เวลา 10:29:17
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมสรุปแผนงาน 9 เดือน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 15:25:28
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คูณ พรศํกดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม Conference
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ08/11/2560 เวลา 16:25:11
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 10:04:29
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบ็ญจโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อ แม่
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 10:12:29
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ปริศนา รัตนปัญญากร   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม กระบวนการทบทวนการดูแลและป้องกันความเสียงทางคลินิกสำหรับการพยาบาล
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 10:15:01
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ปริศนา รัตนปัญญากร   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม กระบวนการทบทวนการพยาบาล
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 10:26:02
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญาพัชร แผนชู   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ศ๊กษาดูงาน TQA จากคณะแพทย์ศาสตร์ มน.
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ06/11/2560 เวลา 10:06:13
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบ็ญจโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อ แม่
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ17/11/2560 เวลา 10:20:23
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมเขียนแบบประเมิณ HP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ