ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
มีรายการจอง
 
3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11 12
มีรายการจอง
 
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
วันปิยมหาราช
24
มีรายการจอง
 
25 26 27
28 29
มีรายการจอง
 
30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 15:02:23
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คกก.คปสอ ตะพานหิน ครั้งที่ 6/2561
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 15:56:13
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คกก.บริหารงาน สสอ.ตะพานหิน(งานอนามัยแม่และเด็ก)
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 16:17:11
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม นำเสนอผลงาน KPI และงานประจำ งบประมาณ 2561 และแผนงานปีงบ 2561
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 15:59:55
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม Conference วิเคราะหื SAR
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/10/2561 เวลา 16:02:57
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ กิตติ ธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมทำแผน คปสอ.
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 16:23:06
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อกหลง   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมทำแผน PM แม่และเด็ก
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ02/10/2561 เวลา 16:27:24
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อกหลง   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ปรับพฤติกรรม HT
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ02/10/2561 เวลา 16:31:13
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมแผนงานส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร งานคุ้มครองผู็บริโภค
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ09/10/2561 เวลา 16:29:56
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก งานสูติกรรม
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/10/2561 เวลา 16:35:37
วันที่ใช้ห้อง 12 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมพิจารณา แผนงานปี 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ