ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มุกมณี

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 12:03:26
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ พบส.สาขา แพทย์แผนไทย
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ08/01/2561 เวลา 16:18:16
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ม.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญเลิศ สุขสงค์   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ติดตามงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 14:53:46
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมสรุปแผน ปี 2560 และ จัดทำแผนปี 2561
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 14:56:40
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมสุรปแผน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 15:00:02
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมสรุปแผน 2560
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ05/01/2561 เวลา 14:46:56
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 61 เวลา 15:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงรายละเอียดและจ่ายเงินปันผลสมาชิกชมรมลูฏจ้าง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/01/2561 เวลา 16:28:36
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม CUP Board
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ15/01/2561 เวลา 12:43:16
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมสำนักเลขา
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ15/01/2561 เวลา 12:47:32
วันที่ใช้ห้อง 16 ม.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 ม.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม จัดทำแผน รพร.
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/01/2561 เวลา 16:37:03
วันที่ใช้ห้อง 17 ม.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 ม.ค. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ