ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2 3
4 5 6
วันจักรี
7
มีรายการจอง
 
8 9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16
มีรายการจอง
 
17
18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
25 26
มีรายการจอง
 
27 28
มีรายการจอง
 
29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ17/03/2564 เวลา 13:34:46
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมเพื่อติดตามเยี่ยม จาก สสอ.
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 09:29:08
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรรษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะและปฎิบัติตวของผู้ป่วยเรื่อรัง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 09:33:28
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ บุญญทรรศ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม คกก. HRD
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 09:47:10
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 64 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรรษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะและปฎิบัติตวของผู้ป่วยเรื่อรัง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 14:38:10
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วันดี เชียงพงศ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม คกก.ENV,คกก.อัคคีภัย,กกบ.
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 14:47:01
วันที่ใช้ห้อง 16 เม.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   16 เม.ย. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมสรุปผลงาน 6 เดือนแผนงาน CUP ตะพานหิน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ08/04/2564 เวลา 14:43:16
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุลิตา ดีไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันดรคติดต่อในชุมชน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 14:43:17
วันที่ใช้ห้อง 20 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุม การเขียน RISK
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/04/2564 เวลา 09:54:01
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 64 เวลา 12:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรรณวรท บุญศร๊   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู็ มารู้จัก NI (Nosocomial Infection) กันเถอะ
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ08/04/2564 เวลา 14:46:54
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการชุมชนลดเสี่ยงโรคป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ด้วย 3 อ. 3ส.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ