ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

บุษราคัม

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 11:00:30
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ปริศนา รัตนปํญญากร   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม COP Vital Sign
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 10:38:36
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 62 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เชาวฤทธิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัดทันตกรรมปีงบประมาณ 2563 และการลงข้อมูล
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 11:28:21
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม โครงการแพทย์ รพ.พุทธ พบ แพทย์ รพ.ตะพานหิน(สูติ-นรีเวช)
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 10:24:34
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ รัฐสิทธิ์ อุ่นเจริญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมติดตามงาน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ28/11/2562 เวลา 11:06:02
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม นำเสนอผลงาน นวัตกรรม
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/11/2562 เวลา 10:04:55
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 62 เวลา 14:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐสินี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ทำแผนคณะกรรมการ IC
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 10:30:36
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม มื้อนี้พี่เลี้ยงน้อง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/12/2562 เวลา 16:09:08
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐสินี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม Smart คิงSmart hosipital
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 10:21:01
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เจตนา กลิ่นแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ติดตามทำแผน
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ09/12/2562 เวลา 14:10:17
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ปรียนิตย์ คับงูเหลือม   สำหรับแผนก งานกายภาพบำบัด
วาระการประชุม มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ปี 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ