ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

บุษราคัม

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 15:26:43
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ทพญ.ณัฐนิช ก่อกิลพูนผล   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม การอบรมศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านสุขภาพช่องปาก และ สุขภาพร่างกาย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 15:33:36
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม CUP board
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 15:23:47
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพี่เลี้ยงคุณภาพ และทีมนำคุณภาพ HA Q L N สสจ.พิจิตร
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 15:37:40
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 15:17:23
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ อาชีวอนามัย และ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 15:21:56
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมหัวหน้าฝ่ายการหัวหน้างาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ07/06/2562 เวลา 15:39:56
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมทบทวนวัสดุการแพทย์
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ07/06/2562 เวลา 15:45:37
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ์ มอญขาม   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม รับประเมิณการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ Greenและ Ciean Hospital
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 15:28:24
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุวัฒนา โฉมศิริ   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ21/05/2562 เวลา 15:20:42
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 62 เวลา 16:25
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประสาน CUP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ