ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ27/08/2561 เวลา 08:53:49
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ติดตามงานทำแนวทางการให้ข้อมูล
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ22/08/2561 เวลา 10:02:58
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ กิตติ ธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ธรรมะบรรยาย "เห็นทุกข์ ก็สุขได้"
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 11:56:39
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นาย กิตติ ธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมความดีความชอบ กลุ่มการ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 08:34:05
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ติดตามงาน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ19/09/2561 เวลา 13:07:57
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นงนุช บุญมี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม CPR
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ19/09/2561 เวลา 13:13:26
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ นงนุช บุญมี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม CPR
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 08:43:46
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   20 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คกก สนง.เลขา
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 08:36:17
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ก.ย. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ05/09/2561 เวลา 12:01:38
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ กัลธิมา   สำหรับแผนก งานกายภาพบำบัด
วาระการประชุม cop Office Syndrome
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ12/09/2561 เวลา 14:59:06
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม คกก. PM เตรียมจัดทำแผนปี 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ