ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันแรงงานแห่งชาติ
มีรายการจอง
 
2 3 4
5
วันฉัตรมงคล
6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30 31
มีรายการจอง
 
 

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ30/04/2562 เวลา 16:14:17
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก งานสูติกรรม
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ02/05/2562 เวลา 15:25:21
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการชุมชนร่วมใจดูแลสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วย 3 อ. 3 ส.
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ03/05/2562 เวลา 15:27:52
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นส .รัชดา เพ็ญศรีี   สำหรับแผนก ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมห้อง LAb
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ02/05/2562 เวลา 15:32:06
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ กัญญา ป๊อกหลง   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม พัฒนาการเด็ก CUP
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ03/05/2562 เวลา 15:24:04
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 พ.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นส รัชดา เพ็ญศร๊   สำหรับแผนก ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข
วาระการประชุม สำรองห้องประชุมสำหรับ อ. เขียนงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ02/05/2562 เวลา 15:36:24
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 พ.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรรวท บุญศรี   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม COP การใช้เครื่องช่วยหายใจ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 15:07:19
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 พ.ค. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรรษ พิมพ์เมือง   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ16/05/2562 เวลา 13:13:00
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   23 พ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจนต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ติดตามแผนงานควบคุมโรค 500,000 บาท
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ15/05/2562 เวลา 15:12:40
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบญจโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการชุมชนร่วมใจดูแลสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วย 3อ.3ส.
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ23/05/2562 เวลา 13:23:28
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 พ.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเลิศ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม จัดกิจกรรมคลินิทผู้สูงอายุ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ