ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ06/08/2563 เวลา 15:56:41
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ชุติมา นรมัตถ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ11/09/2563 เวลา 10:23:59
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม โครงการพัฒนาประสิทธฺิ์ภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุ่นแรง ปี งบ 63 (ผ่านระบบ ออนไลน์)
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ14/09/2563 เวลา 08:52:40
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมคืนข้อมูล และ เตรียมจัดทำแผนปี 2564
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ17/09/2563 เวลา 12:45:32
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ก.ย. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการ System manger และ Data admin
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ14/09/2563 เวลา 08:56:20
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ก.ย. 63 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมคืนข้อมูลให้กับภาคีเครื่อข่าย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ11/09/2563 เวลา 10:26:33
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่่ ปี 2563
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ11/09/2563 เวลา 10:29:09
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 63 เวลา 11:30   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม รับประทานอาหารร่วมกันฉันท์พี่น้อง
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ11/09/2563 เวลา 10:33:09
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม จัดการมุทิตาจิต
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ