ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 17:19:01
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม Cup
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 17:21:52
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมสำนักเลขา
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 16:27:30
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม สรุป AAR
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 10:25:27
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ติดตามงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 10:30:04
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุม CUP board
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ04/01/2562 เวลา 10:19:46
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมติดตามงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/01/2562 เวลา 16:31:39
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ชี็แจ้งจัดทำแผน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/01/2562 เวลา 16:13:13
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมเตรียมรับนิเทศ สสจ.รอบที่1/62(17มค..62)
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:34:11
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 62 เวลา 15:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ รสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชมรมลูกจ้าง และรับเงินปันผล
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ09/01/2562 เวลา 15:59:44
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อำนวยพร สุขพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ธรรมะบรรยาย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ