ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 16:22:38
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วิมลรัตน์ ฉัตรศรีวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 10:44:51
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 โดย ษ BVQI
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 10:59:10
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ISO (Ciose meeting)
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ05/07/2561 เวลา 11:41:15
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ทพญ. ปนัดดา    สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ติดตามงานดำเนินงานตามแผนงานโครงการทันตกรรม อ.ตะพานหิน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 16:25:01
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ พิมพพิศา    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม cop ไข้เลือดออก
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ09/07/2561 เวลา 09:19:47
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ก.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุม และ มอบเกรียตบัตร แกนนำผู้สูงอายุ
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 10:40:18
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชัญญานุช บุญอานนท์   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุม อสม. เรื่องโครงการมารดาทารกคุณภาพในเขต อ.ตะพานหิน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 16:05:52
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม จัดแนวทางการให้ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล และยินยอมผู้ป่วย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 16:11:36
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วราพร ยศสุนทร   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ติดตามงานวันเฉลิม ร.10
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ11/07/2561 เวลา 10:03:34
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ อดิสัย ศรีทอง   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม การทำ GPS ในรถ Refer
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ