ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องนักศึกษา

อนุมัติ24/02/2564 เวลา 11:35:54
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 มี.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 09:42:37
วันที่ใช้ห้อง 03 มี.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสรฺิฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงกิจกรรมการคัดกรองผู้สูงโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ05/03/2564 เวลา 12:06:11
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เจตนา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม การพิจารณาความดีความชอบ
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ05/03/2564 เวลา 13:12:57
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบร HA นักศึกษแพทย์
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 09:49:15
วันที่ใช้ห้อง 10 มี.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรรษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมเชิงปำิบัตการ อสม. แกนนำผู้ป่วยเบาหวาน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 09:36:15
วันที่ใช้ห้อง 11 มี.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 มี.ค. 64 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี    สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อ.ตะพารหิน จ.พิจิตร
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 09:27:21
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 64 เวลา 12:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐพร ทองรอด   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม การจัดบริการเฉพาะคลีนิทโรคหอบหืด และ ถุงลมโปงพอง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ