ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23 24
25 26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มุกมณี

อนุมัติ06/11/2561 เวลา 08:36:06
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 61 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม Conference กับ ส ร พ.
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ06/11/2561 เวลา 08:32:16
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 พ.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ อรวรรณ มอญขาม   สำหรับแผนก งานเวชปฏิบัติทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมตรวจสุขภาพผู้พิการโรคเรื้อน
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ08/11/2561 เวลา 10:35:52
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 61 เวลา 14:30   ถึงวันที่   09 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ บุญเลิศ สุขสงค์   สำหรับแผนก งานกายภาพบำบัด
วาระการประชุม ติดตามงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/11/2561 เวลา 08:47:38
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   16 พ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ติดตามงาน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/11/2561 เวลา 08:51:39
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ย. 61 เวลา 15:00   ถึงวันที่   16 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมทีมสวัสดิการงานวิชาการยุพราช 21 แห่ง
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ14/11/2561 เวลา 16:04:20
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ย. 61 เวลา 13:15   ถึงวันที่   21 พ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ อารีย์วรรณ์ มีลาภ   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมทีมต้อนรับ
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ06/11/2561 เวลา 08:38:35
วันที่ใช้ห้อง 26 พ.ย. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 พ.ย. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ    สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ