ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:31:16
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:34:11
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:36:36
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:46:37
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 61 เวลา 12:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สมจินต์ มากพา   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมรับนิเทศ สสจ.
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:41:58
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:44:23
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:50:26
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/06/2561 เวลา 11:53:06
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ13/06/2561 เวลา 15:53:13
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุวัฒนา โฉมศิริ   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ศึกษาดูงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ13/06/2561 เวลา 16:22:33
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ ปราณี หันจันท์   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมนิเทศติดตามงาน EPI
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ