2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้ยืมบุุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วย (2021-03-15 10:02:23) EB 15.2.pdf