หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ (2019-12-15 22:21:55) EB.๒-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือฯ.pdf