หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (2020-03-12 10:35:22) EB 4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1).pdf