หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (2020-03-12 10:40:15) EB 4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1).pdf