2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG (2021-03-15 17:06:07) EB 23.2.pdf