4.บันทึกข้อความแจ้งเตือนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละะเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (2021-03-14 16:03:25) EB 24-4.pdf