หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ (2020-03-12 10:44:48) EB 14 หน่วยมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบ.pdf