หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2020-03-19 17:28:00) EB 25-1.pdf