หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยาบาลที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ (2020-06-17 20:31:43) EB 19-ผสาน_compressed (1).pdf