หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (2019-12-15 20:24:56) EB .๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดว.pdf