หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (2020-03-12 10:37:17) EB 4 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร1).pdf