ITA 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ปีงบประมาณ 2564

 • EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 • EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
 • EB 4 หน่วยงานมรมาตรการและวางระบบเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 • EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 • EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
 • EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้ทำผิดวินัย

 • EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 • EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติ
 • EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 • EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
 • EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

 • EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 • EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 • EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลผระโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภาบในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
 • EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"
 • EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน

ITA 2564

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB