ประวัติโรงพยาบาล

ที่ตั้ง1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พื้นที่41 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
สถานะปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
ความเป็นมาโดยสังเขป
พ.ศ.2507เป็นสถานีอนามัยชั้น 1
พ.ศ. 2519ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2521ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2522วันที่ 19 มีนาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาล
พ.ศ. 2523ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง
พ.ศ. 2527ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง
พ.ศ. 2533จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
พ.ศ. 2536ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น ภาคเหนือ
พ.ศ. 2538ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ด้านการปรับโฉมสถานบริการสาธารณสุข
พ.ศ. 2540ได้รับรางวัล โรงพยาบาลและสถานบริการดีเด่นระดับเขต ด้านการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
พ.ศ. 2541ได้รับการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ISO 9002
เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ผ่านการรับรอง
พ.ศ. 2541ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระราชสาสน์ชมเชยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
พ.ศ. 2542สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2543ได้รับเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มี Best Practices
เรื่อง “การสร้างความประทับใจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า”
พ.ศ. 2543ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
พ.ศ. 2544ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2546ได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2546สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามตึก “วชิรมาตานุกูล”
แก่ตึกสูติกรรมและคลอด ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ
พ.ศ. 2547ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 2
พ.ศ. 2549ผ่านการรับรอง HA และ HPH
พ.ศ. 2550ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 3
พ.ศ. 2550ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550ผ่านการรับรองโรงเรียนพ่อแม่
พ.ศ. 2551รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)