ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ.2507 – 2516สถานีอนามัยชั้น 1นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ
พ.ศ.2516 – 2518ศูนย์การแพทย์และอนามัย 
พ.ศ.2518 – 2519โรงพยาบาลอำเภอตะพานหิน 
พ.ศ.2519 – 2521โรงพยาบาลอำเภอตะพานหินนพ.สมาน รุ่งศรีทอง
พ.ศ. 2521 – 2527โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินนพ.สมาน รุ่งศรีทอง
พ.ศ. 2527 – 2528 นพ.ดิเรก เพ็ญสุภา
พ.ศ. 2528 – 2532 นพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร
พ.ศ. 2532 – 2537 นพ.เพิ่มพูน วงษ์เจริญ
พ.ศ. 2537 – 2541 นพ.นันทวัฒน์ วัฒนรุ่งเรือง
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร