Home สำหรับผู้รับบริการ คำประกาศสิทธิ์ของผู้ป่วย
คำประกาศสิทธิ์ของผู้ป่วย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 11:54 น.
สิทธิผู้ป่วย
?
??????????? คำว่า?สิทธิ?หมาย ถึง ความชอบธรรมที่บุคคลใช้ยันกับผู้อื่นเพื่อคุ้มครอง หรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนถึงมีพึงได้ของบุคคลนั้น สิทธิผู้ป่วย จึงหมายถึงความชอบธรรมที่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงผู้ที่ไปรับบริการด้านสุขภาพสาขา ต่างๆจะพึงได้รับ?เพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของตนเอง ?โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นแม้ว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเกื้อกูล น้ำใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน?แต่ความสลับซับซ้อนทางสังคม?และกระแสของวัฒนธรรม ทางธุรกิจได้เพิ่มขยายความขัดแย้งทางจริยธรรมมากขึ้น? ทำให้ต้องมีบทบัญญัติทั้งในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งฯ?? กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค?และข้อบังคับทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพสาขาต่าง เพื่อจัดระเบียบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และบริการด้านสุขภาพต่างๆ ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
?
??????????? ในหลายประเทศได้มีการประกาศสิทธิผู้ป่วยหรือกฎบัตรผู้ป่วยขึ้น เพื่อรับรองให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ สำหรับประเทศไทยองค์กรสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะรวบรวมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยตลอดจนธรรมเนียม ปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีไทย?จัดทำเป็นประกาศเพื่อให้รู้ทั่วกันทั้ง ประชาชน?ผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ ทั้ง แพทย์ ?พยาบาล ?ทันตแพทย์ เภสัชกร?และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ?โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความเข้า ใจอันดี?ลดความขัดแย้ง ?และนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ผลการรักษาพยาบาลที่ดี
??
1.?ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ?? ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
???? ?????? คำอธิบาย?รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540?มีมาตรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนไทยโดยตรงอยู่สองมาตรา
??????????? หมวด 3????ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
??????????? ? มาตรา 52?บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ ?
??????????? การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ?โดยจะ ต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?และเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะ กระทำได้
??????????? การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย?รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
??????????? หมวด 5????????? แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
??????????? ? มาตรา 82?รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ?
??????????? จะเห็นได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ กำหนดให้รัฐบัญญัติกฏหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนในด้านการป้องกันและขจัด โรคติดต่ออันตราย?และจัดให้มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐให้การบริการโดยไม่ คิดมูลค่าแก่ผู้ยากไร้เท่านั้น? สำหรับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ก็จะต้องมี ส่วนร่วมในการรับผิดชอบในภาระค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง ?โดยอาจเลือกใช้บริการได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตามแต่ความสามารถทางการเงินและความต้องการของตนเอง
?
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?ให้การดูแลผู้ใช้บริการทุกรายเป็นอย่างดี อย่างสมเหตุผล?และตัดสินใจให้การดูแลเป็นราย ๆ? ตามความเหมาะสมกับอาการหรือโรคที่เป็น ด้วยวิจารณญาณและความรู้ในวิชาชีพ
??????????? 2.?รู้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็กอายุ 0-12 ปี?หรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย
?
2.?ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ ?เชื้อชาติ?สัญชาติ?ศาสนา?ลัทธิ?การเมือง?เพศ?อายุ?และลักษณะของความเจ็บ ป่วย
???? ?????? คำอธิบาย??????? หลักการข้อนี้เป็นหลักการที่แพทย์ทั่วโลกยอมรับและถือปฏิบัติ?แพทยสมาคมโลก ได้ประชุมและรวมไว้ในปฏิญญาแห่งกรุงเจนีวา (Declaration of Geneva)?ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.2948 ซึ่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 หมวด 1 ข้อ 3 ระบุว่า
??????????? ? ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คำนึงถึงฐานะ?เชื้อชาติ?สัญชาติ ศาสนา สังคม และลัทธิการเมือง ?
??????????? และในหมวด 3 ข้อ 1 ระบุว่า
??????????? ? ข้อ 1?ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุด ?
??????????? ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ?ระบุไว้ในมาตรา?30?ว่า?
??????????? ? มาตรา 30?บุคคลย่อมเสมอกันในกฏหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายเท่าเทียมกัน?ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ?
??????????? การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด?เชื้อชาติ?ภาษา?เพศ?อายุ?สภาพทางกายหรือสุขภาพ?สถานะของ บุคคล?ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม?ความเชื่อทางศาสนา?การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำไม่ ได้
??????????? ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิที่จะได้บริการสุขภาพในมาตรฐานที่ดีที่สุดตาม ฐานานุรูปโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้มิได้หมายความรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล?การพักในห้องพิเศษต่าง ๆ?และบริการพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ใช้บริการทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเอื้อ อาทร?มีน้ำใจ?เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด?เห็นอกเห็นใจ?ให้ความเป็นกันเองบนพื้น ฐานของความเมตตา?กรุณา?มุทิตา?อุเบกขา?
??????????? 2.?ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกรายด้วยความสุภาพ??? อ่อนโยน?? ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ?? ล่วงเกิน?ดูหมิ่น
??????????? 3. ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ การใช้อำนาจหน้าที่และข้อได้เปรียบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
??????????? 4.?เคารพในความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา หรือพิธีกรรมของผู้ใช้บริการ
?
3.?ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและ ชัดเจน? จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการ ยินยอม หรือไม่ยินยอมให้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน?เว้นแต่เป็นการช่วย เหลือรีบด่วนหรือจำเป็น
??????????? คำอธิบาย??????? สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและตัดสินใจในการทำการบำบัดรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นนับเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย?ผู้ ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีหน้าที่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการ?การ ดำเนินโรค?วิธีการรักษา ความยินยอมของผู้ป่วยนั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย?ซึ่งเรียกว่า ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว?(Informed Consent) ยกเว้นการช่วยเหลือในกรณีรีบด่วนฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องกระทำเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยตามข้อ 4
??????????? ข้อควรตระหนัก
???????????1.ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและญาติเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้บริการ หรือไม่เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือกรณีรีบด่วนหรือจำเป็น
???????????2.?ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัย? ?การพยากรณ์โรค?วิธีการบำบัดรักษา?? การเสี่ยงต่ออันตรายจากการรักษาพยาบาลหรือไม่รับการรักษา ด้วยภาวะที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับฟัง? โดยคำนึงถึงประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการบอกความจริง (Truth telling)?
???????????3.?รับ ฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม?รวมถึงการปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้ บริการไม่ปรารถนา
???????????4.?อธิบาย ให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งก่อนปฏิบัติการพยาบาลว่าจะทำอะไร?ผลเป็นอย่าง ไร? ?บอกวิธีสังเกตความผิดปกติหรือความไม่สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น
???????????5.?ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน / โรงพยาบาลที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติในขณะที่มาใช้บริการด้านสุขภาพ
???????????6.?ก่อน ให้ข้อมูลควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า?ผู้ใช้บริการได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ เจ็บป่วยเรื่องใดไปบ้าง??? และมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด?โดยข้อมูลที่ให้ต้องใช้ภาษาที่ให้ต้องใช้ ภาษาที่เข้าใจง่าย
???????????7.?ชี้ แจงและอธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความจำเป็นที่ต้องย้าย หรือส่งต่อผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการอื่น ๆ? ?เพื่อการตัดสินใจยินยอมหรือไม่ยินยอม
?
?
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต?มีสิทธิที่จะได้รับความ ช่วยเหือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่ กรณี?โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
??????????? คำอธิบาย?????? การ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตถือเป็นจริยธรรมแห่ง วิชาชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะต้องรีบดำเนินการโดยทันที เมื่อตนอยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือได้ การช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้นับเป็นความจำเป็นในการช่วยชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้รับการร้องขอจากผู้ป่วย ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่อยู่ในสภาพมีสติพอที่จะร้องขอได้?ถือ ว่าเป็นการกระทำโดยความจำเป็นไม่มีความผิด? การปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือนับว่าเป็นการละเมิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526?หมวด 3?ข้อ 10?และอาจผิดกฎหมายอาญา?มาตรา?374 ด้วย
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?ตัดสิน ใจให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน?? เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตทันที บนหลักการ?ปรัชญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ?รวมถึงความเชื่อในความมีคุณค่าของ มนุษย์?ยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี?มีความแตกต่าง?และต้องการมีชีวิต ที่ดี
??????????? 2.?ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บป่วย?เมื่อได้รับคำขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
?
5.?ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุลและประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
??????????? คำอธิบาย???????? ใน สถานพยาบาลต่างๆ จะมีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ หลายสาขา ปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรผู้ช่วยต่าง ๆ หลายประเภท?ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิด ความไม่แน่ใจและความไม่เข้าใจแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป?ดังนั้นการกำหนด ให้ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะสอบถามชื่อ?และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทของผู้ประกอบ วิชาชีพที่ให้บริการแก่ตน ?จึงช่วยผู้ป่วยในฐานะผู้บริโภคกล้าที่จะสอบถามข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความ เข้าใจและสามารถตัดสินใจเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง? โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ให้บริการซึ่งไม่มีคุณภาพเพียงพอ
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?ให้ข้อมูล ชื่อ?สกุล?ตำแหน่ง?คุณวุฒิของผู้ที่จะรับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
??????????? 2.?ควรติดป้ายชื่อ?หรือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึง ชื่อ?สกุล?ตำแหน่ง ของบุคลากรทางการพยาบาล
?
6.?ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถาน บริการได้
??????????? คำอธิบาย?????? สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย (The right to safety) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ( The Right to be Informed) สิทธิที่จะเลือก (The Right to Choose)?นับเป็นสิทธิที่สำคัญของผู้บริโภคสินค้า?ซึ่งรวมทั้งสินค้า สุขภาพ?ในวัฒนธรรมปัจจุบันผู้ป่วยยังมีความเกรงใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิ นี้?ทำให้เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้ง? ในขณะเดียวกันผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจำนวนมากก็ยังมีความรู้สึกไม่พอใจ เมื่อผู้ป่วยขอความเห็นจากผู้ให้บริการ?สุขภาพผู้อื่น หรือไม่ให้ความร่วมมือในการที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือสถานบริการ
??????????? การกำหนดสิทธิผู้ป่วยในประเด็นนี้ให้ชัดแจ้ง?จึงมีประโยชน์ที่จะลดความขัด แย้งและเป็นการรับรองสิทธิผู้ป่วยที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1. ให้โอกาส?ช่วยเหลือและประสาทงานเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริหาร
??????????? 2.?ให้ข้อมูลหรือการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแก่บุคคลหรือสถานบริการที่รับดูแลรักษาพยาบาลต่อ
7.?ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง?จากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด?เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย
??????????? คำอธิบาย???????? สิทธิส่วนบุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนี้ ถือเป็นสิทธิผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองมาตั้งแต่คำสาบานของ?Hippocratis?และ ประเทศต่างๆ ก็ได้รับรองสิทธินี้ในกฎหมายอาญา ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรา?323?แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย?นอกจากนี้ยังระบุใน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540?ข้อบังคับแพทยสภาพว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526?หมวด 3?ข้อ 9?ซึ่งถือได้ว่าสังคมได้ให้ความสำคัญกับสิทธิผู้ป่วยในข้อนี้มาก?เพราะถือ ว่าเป็นรากฐานที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจต่อแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลตนเอง
??????????? อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่เหนือกว่า เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณเพื่อความสงบเรียบร้อนและความมั่นคงของ ประชาชน?หรือในกรณีที่คุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่น ?การเปิดเผยข้อมูลต่อศาล?การแจ้งข้อมูลต่อบุคคลที่สาม?เพื่อคุ้มครอบอันตราย ร้ายแรงของบุคคลอื่น เป็นต้น
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?ไม่ เปิดเผยความลับของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งได้ทราบมาจากการประกอบวิชาชีพ?เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
??????????? 2.?จัดเก็บรายงานไว้เป็นสัดส่วน?ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีม สุขภาพ????? หรือผู้ที่ไม่ได้รับรับการยินยอมจากผู้ป่วยได้เห็นข้อมูลทางสุขภาพของผู้ ป่วย
??????????? 3.?ไม่นำเรื่องของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมาเป็นหัวข้อในการสนทนา?โดยไม่ได้ รับการยินยอมจากผู้ป่วย?ยกเว้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่
?
8.?ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม? หรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
??????????? คำอธิบาย???????? ในปัจจุบันความจำเป็นในการทดลองในมนุษย์เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์มีมากขึ้น?ประเทศ ไทยยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์?โดยเฉพาะข้อบังคับ แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม?พ.ศ.2526?หมวด 1 ข้อ 6 ระบุว่า
??????????? ? ข้อ 6?ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทำการทดลองในมนุษย์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถูกทดลอง?และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก การทดลองนั้นๆ ?
??????????? การรับรองสิทธิผู้ป่วยในด้านนี้เป็นการขยายความข้อบังคับแพทยสภา ฯ ให้ชัดเจนขึ้น?เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติว่าความยินยอมจะต้องเป็นความยินยอมภาย หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ?อย่างครบถ้วนแล้ว ( Informed Consent) เช่นเดียวกับความยินยอมในการรับการรักษาพยาบาล และแม้ว่าจะตัดสินใจยินยอมแล้วก็มีสิทธิที่จะเลิกได้?เพื่อคุ้มครองผู้ถูก ทดลองให้ได้รับความปลอดภัย
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1.?กำหนด ระเบียบการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ?เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมการวิจัยหรือ ทดลองไว้อย่างชัดเจน ?และมีความรู้?ความเข้าใจในระเบียบการหรือขั้นตอนดังกล่าว
??????????? 2.?ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้บริการ??? และให้เซ็นชื่อยินยอมเมื่อต้องการเป็นผู้ถูกทดลองในการวิจัยของผู้ประกอบ วิชาชีพด้านสุขภาพ
??????????? 3.?วิเคราะห์ว่าการวิจัย การทดสอบ?การบันทึกภาพ เสียง หรืออื่น ๆ??? ?จะเสื่อมเสียต่อผู้ใช้บริการหรือไม่?หากเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียต้องปกป้อง ผู้ใช้บริการจากเหตุการณ์นั้น ๆ
?
?
9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ?ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิด สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
??????????? คำอธิบาย???การที่แพทย์บันทึกประวัติการเจ็บป่วยและรักษาต่าง ๆ ของผู้ป่วย ในเวชระเบียนอย่างละเอียด?นับ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและมี คุณภาพ?นับเป็นมาตรฐานของการประกอบเวชกรรมสากล?อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏ ในเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล?ซึ่งเจ้าของประวัติมีสิทธิที่จะได้รับ ทราบข้อมูลนั้นได้?ซึ่งสิทธินี้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว สาร พ.ศ. 2540?อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลในเวชระเบียนอาจมีบางส่วนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นของแพทย์ใน การรักษาพยาบาล และอาจกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ป่วยทราบจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคล อื่น?ทั้งนี้รวมถึงกรณีผู้ป่วยยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของตนต่อบุคคลที่สาม เช่น ในกรณีที่มีการประกันชีวิต หรือสุขภาพ
??????????? ข้อควรตระหนัก
??????????? 1. กำหนดระเบียบการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูเวชระเบียนไว้อย่างชัดเจน
??????????? 2.?รู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอดูเวชระเบียนของผู้ป่วยภาย ในหน่วยงานของตน??? เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้ตามขึ้นตอน
?
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์?ผู้ บกพร่องทางกายหรือจิต?ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
??????????? คำอธิบาย การกำหนดให้บิดา มารดา?ใช้ สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน?18?ปี?นั้น?เนื่องจากใบอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กได้กำหนดไว้ว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฏหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น ดังนั้นจึงได้กำหนดไว้ให้บิดามารดา?หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ ป่วยที่เด็กที่อายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์
??????????? สำหรับผู้บกพร่องทางกายหรือทางจิตนั้น?ต้องถึงขนาดไม่สามารถเข้าใจหรือ ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพืช (Persistent vegetative state)?วิกลจริต?หรือมีจิตฟั่นเฟือน?ไม่สมประกอบ?ผู้แทนโดยชอบธรรมที่เป็น ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือมีอำนาจปกครองผู้ป่วย เช่น บิดา?มารดา?กรณีผู้ป่วยไม่มีบิดา มารดา?ผู้ดูแล?หรือผู้ปกครองอาจเป็นญาติ พี่ น้อง?ย่อมสามารถใช้สิทธิต่างๆ แทนผู้ป่วยได้
??????????? ข้อควรตระหนัก?????????
??????????? วิเคราะห์ และตัดสินใจได้ถูกต้องว่า ใครเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ป่วยที่ตนให้การดูแลนั้น?? ทั้งในกรณีที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์หรือผู้บกพร่องทางกาย และจิต?เพื่อที่จะปฏิบัติการพยาบาลโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย
แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 01:05 น. )
 

สมาชิกเข้าระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 ผู้ชมออนไลน์อยู่ขณะนี้
   15 บุคคลทั่วไป 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้140
mod_vvisit_counterเมื่อวาน154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้294
mod_vvisit_counterเดือนนี้140
mod_vvisit_counterทั้งหมด36409
เริ่มนับ 19 มีนาคม 2552
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แบ่งปันใน facebook