การดูแลผู้ป่วย UGIB พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศัลยกรรม   
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 01:33 น.

?

1. บริบท

????????? จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยส่องตรวจทางศัลยกรรมที่มีจำนวนมากที่สุดของโรงพยาบาล คือ Gastroscope
ผู้ป่วย ที่มีภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น
จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วย Gastroscope ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2549 ? กันยายน 2550 มีจำนวน 54 ราย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบมีผลการวินิจฉัย ดังนี้

 • Gastric ulcer & Duodenal ulcer = 19 ราย
 • Esophageal Varices = 17 ราย
 • Gastritis = 6 ราย
 • Normal = 7 ราย
 • อื่น ๆ = 5 ราย

2. ประเด็นสำคัญ / ความเสี่ยง

 1. การ ตรวจวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้น
  • การซักประวัติ และตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
  • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 2. การรักษาพยาบาล
  • การประเมินภาวะฉุกเฉิน
  • การให้การรักษา
3. เครื่องชี้วัดสำคัญ และการใช้ประโยชน์
 1. ผู้ป่วย UGIB เสียชีวิต < 10 %
 2. ผู้ป่วย UGIB ได้รับการปฏิบัติตาม CPG > 90 %

การใช้ประโยชน์

ข้อมูลที่ได้ นำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

4. กระบวนการเพื่อให้ได้คุณภาพ

Assessment????? : การค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วย ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
Planning??????????? : วางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ การวินิจฉัย การให้การรักษาเบื้องต้น การรักษาตาม CPG
Care????????????????? : มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของการดูแลผู้ป่วย UGIB
Empowerment?? : การให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย UGIB
Discharge????????? : มีการจัดทำ Discharge Plan และประสานกับ งานเวชกรรมสังคม ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

5. การพัฒนาต่อเนื่อง

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในปี 2550 เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วย UGIB ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. แผนการดำเนินงาน

 • จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
 • ทบทวนการปฏิบัติตาม CPG UGIB
 • การให้ความรู้แก่ประชาชน เช่นการจัดบอร์ดให้ความรู้ การให้ความรู้ทางวิทยุชุมชน

โรงพยาบาล : สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
สาขา : ศัลยกรรม
สภาวะทางคลินิก : การดูแลผู้ป่วย UGIB
วันที่ : 15 มกราคม 2551


<< ดาวน์โหลดเนื้อหาการดูแลผู้ป่วย UGIB นี้ในรูปแบบ PDFคลิกที่นี่ >>

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2010 เวลา 12:50 น. )